Elevhälsa

Skolsköterska: Susanne Nilsson Skolpsykolog: Rosanna Apelgren Kurator: Maria Lindberg Biträdande rektor: Kristina Brodd Bragsjö Rektor: Malin Bohlin Speciallärare: Ulrika Andersson, Lotta Jägare och Veronica Persson

Elevhälsa är ett verksamhetsområde där medicinska, psykologiska, psykosociala samt specialpedagogiska insatser ingår. Arbetet med elevhälsa ska i första hand vara förebyggande och ha en hälsofrämjande inriktning. Fokus bör ligga på att skapa en så positiv lärandemiljö som möjligt för alla elever, vare sig eleven är i behov av särskilt stöd och hjälp för sitt lärande eller inte.

Elevhälsoteam
I skolans elevhälsoteam (EHT) ingår skolsköterska, skolpsykolog, specialpedagog/lärare och rektor/Bitr. rektor. EHT träffas varje vecka och följer upp insatser kring enskilda elever och arbetar för att alla elever ska nå utbildningens mål. Ibland behöver man hitta lösningar och lämpliga åtgärder för att komma tillrätta med elevens skolsituation, då kallar rektor till elevhälsomöte (EHM). EHM är ett protokollfört möte där vårdnadshavare, berörd skolpersonal och representant från elevhälsan deltar.

eh.jpg