Om skolan

Gåvsta skola ligger 18 km nordost om Uppsala och upptagningsområdet är i första hand Rasbo och Rasbokil. Gåvsta skola bildar från och med höstterminen 2008 Rasbo skolområde tillsammans med Stavby och Tuna skolor.

Skolan består av fyra byggnader. En huvudbyggnad som inrymmer klassrum, en fritidsavdelning, musikundervisning, ett skolbibliotek och rektors expedition. I den gamla skolbyggnaden från 1800-talet inryms klassrum och en fritidsavdelning. I skolans tillbyggnad, som gjordes 2002, arbetar högstadiets elever och personal. Höstterminen 2012 byggdes en Paviljong med klassrum. Skolan ligger naturskönt med stora ytor för uteaktiviteter. I nära anslutning finns elljusspår, bollplaner och en sporthall som hyrs av skolan.

Helhetsidé
En skola där trygghet och personlig utveckling för varje elev är ett av de viktigaste målen.
Vår vision för skolan:
Vi ska erbjuda en skola där vi har glada och trygga elever med vilja och lust att lära, där vi också får alla att känna att de lyckas.

Organisation
Skolan är organiserad i fyra arbetslag, åk F-3, åk 4-6, åk 7-9 och skolbarnsomsorg.  Skolans ledningsgrupp består av rektor och personal. Skolan är en F-9 skola med ca 450 elever. Av dessa är ca 130 elever inskrivna i vår skolbarnsomsorg som vi erbjuder elever i åldrarna 6-10 år.
Skolan arbetar med klasskonstellationer som är både åldershomogena och åldersblandade.

Skolans administration sköts av 2 administratörer. Inom skolhälsovården arbetar skolsköterska, skolpsykolog och kurator som också ansvarar för skolorna i Stavby och Tuna.