Info ang kvalitetsarbetet

Gåvsta skolas uppdrag

Främja elevens lärande och personliga utveckling.
Överföra grundläggande värden och kulturarv.
Ge eleven studiefärdigheter och metoder för att tillägna sig och använda ny kunskap, kritiskt granska fakta och förhållande samt inse konsekvenser av olika alternativ.
Eleven ska ges tilltro till sin språkliga förmåga.
Främja elevens hälsa genom skapande arbete, lek och fysisk aktivitet.
Stimulera elevens kreativitet, nyfikenhet och självförtroende för att främja entreprenörskap.
Undervisningen ska präglas av ett historiskt perspektiv, miljöperspektiv, internationellt perspektiv och etiskt perspektiv.

Vår verksamhetsidé

Vi är en skola för åldrarna 6-16 år:

 • där alla elever ska trivas och vill komma till skolan varje dag
 • som får varje elev att känna att de lyckas
 • där nyfikenhet och lust att lära är i fokus
 • där det positiva ledarskapet är vår styrka
 • där behöriga, engagerade och duktiga lärare gör skillnad
 • där inriktningen är att bli en hälsoskola

Nuläge

Sidan är under upparbetning

Resultat

Prestation ställd i relation till uppdraget är det viktigaste måttet på framgång.

Våra resultat ska analyseras utifrån våra mål och valda arbetssätt och ligga till grund för prioriteringar och förbättringsåtgärder. Att gå från att arbeta med resultatutfall till prognoser är ett viktigt steg i en mål- och resultatstyrd verksamhet. Detta innebär att fortlöpande under skolåret följa verksamhetens resultatutveckling på ett systematiskt sätt och direkt vidta förbättringsåtgärder.

Här kan du läsa skolverkets information om SALSA »

Här kan du läsa skolverkets information om SIRIS »

Gåvsta skolas värderingar

Gåvsta skola – med eleven i centrum

 • Eleverna blir sedda och bekräftade varje dag
 • Personalen bemöter eleverna med positivt ledarskap
 • Här har vi förväntningar på att elever alltid kan utveckla sitt lärande ännu mer

Gåvsta skolas arbetssätt

Sidan är under bearbetning

Gåvsta skolas medarbetarskap

Sidan är under bearbetning

Gåvsta skolas ledarskap

Sidan är under bearbetning

Styrsystem och organisation

Sidan är under bearbetning

Ekonomi

Sidan är under bearbetning

Ett lärande förbättringsarbete

 • Bedöm nödvändigheten av ytterligare förbättringar.
 • Dokumentera processer.
 • Säkerställ den förbättrade kvaliten/"kvalitetsnivån".
 • Lär av det nya sättet att förbättra verksamheten.
 • Den nya förbättrade kvaliteten permanentas och sprids i verksamheten.

Planeringsarbetet

 • Genomför en problem och förbättringsanalys.
 • Identifiera/definiera och beskriv förbättringsområden och mål konkret.
 • Utse en eventuell projektgrupp.
 • Samla fakta/data-använd de bakomliggande orsakerna?
 • Prioritera orsaker till t ex problem som behöver lösas.
 • Utarbeta en plan för hur förbättringen ska göras i praktiken.
 • Vilken/vilka lösningar har vi?
 • Behöver t ex arbetssätten, förändras/förbättras?
 • Finns möjliga process förbättringar?

Från ord till handling

 • Implementera/genomför den upprättade planen.
 • Instruera, träna och skapa delaktighet.
 • Vidta åtgärder efter det att vi identifierat och prioriterat orsaker till problem och förbättringsområden.
 • Dokumentera förbättringsarbetet för att ge bra förutsättningar för analys.

Analysera, utvärdera och följ upp resultaten gentemot uppsatta mål

 • Ledde åtgärderna till avsedda förbättringar/löste det problemen?
 • Blev det lyckat?
 • Har arbetsätt, strategier, planer och verktyg fungerat som vi tänkt?
 • Vad behöver omarbetas?

Mål

Sidan är under upparbetning

Vision

Sidan är under upparbetning

Uppdaterad: