SMILE

SMILE - Social kompetens, Mästring, Inkludering, Lärande, Empati.
Personalen på Gåvsta Skola påbörjade HT-13 en utbildning som heter SMILE = en modell för systematisk tillpassning av inlärningsmiljön. Utbildningen pågick under läsåret 2013/2014. 


Vissa delar i SMILE bygger på delar av ART. En skillnad är att SMILE fokuserar på att hela skolan deltar och inte bara små grupper.


SMILE innebär att genom systematiskt arbetsätt utveckla inlärningsmiljön. Genom att jobba efter denna modell får eleverna en stärkt självkänsla, blir tryggare och får lättare att bemöta eventuella motgångar. De lär sig att arbeta mer självständigt och att bättre stå emot grupptryck.


Arbetet började i augusti 2013 med att sortera fram 3 kärnvärderingar utifrån 14 egenskapsord, tillsammans i personalgruppen och i föräldragruppen med hjälp av Skolrådet. Skolans ordningsregler har reviderats så att de är anpassade efter dessa kärnvärderingar. Formuleringarna arbetades fram i samråd med elevråden åk 1-5 samt 6-9.


Under åren har vi arbetat med månadens egenskap samt tränat en social färdighet med eleverna. De har med hjälp av rollspel och dilemmafrågor fått träna in positiva beteenden. Under implementeringen har vi systematiskt synliggjort alla elever genom att dela ut armband när eleven visat prov på den sociala färdighet som har tränats.


Varje månad har det även förts diskussioner kring orden samt gjorts lämpliga övningar anpassade till elevernas nivå och behov. Ordningsreglerna hålls aktualiserade genom att de lyftas så ofta som möjligt och konskevensmatrisen följs när eleven väljer att bryta mot dessa.


Våra 3 kärnvärderingar är:
RESPEKT
ANSVAR
MEDMÄNSKLIGHET

 

SMILE årshjul 2017-18.pdf (PDF, 35 KB)


Månad: Egenskap 

Augusti & September: Respekt
Oktober: Ansvar
November:Medmänsklighet
December: Samarbete
Januari: Omtanke
Februari: Självkontroll
Mars: Ärlighet:
April: Uthållighet
Maj & Juni: Hjälpsamhet 

 

Uppdaterad: